ControlSystem

PROFIBUS diagnostika na mieste

Diagnostika siete PROFIBUS na mieste

Máte pochybnosti o stabilite vašej PROFIBUS inštalácie?

Už krátky výpadok siete môže spôsobiť výrobné prestoje s veľkou finančnou stratou?

Inštalujete nové zariadenie, ktorého PROFBUS sieť má byť otestovaná v súlade so smernicami organizácie PROFIBUS International?

Popis merania

 • vizuálna obhliadka zariadenia, overenie topológie a segmentácie siete
 • meranie kvality komunikácie pomocu analyzátora ProfiTrace 2 v dohodnutých meracích bodoch na všetkých segmentoch siete
 • v prípade nevyhovujúcej kvality signálu sa realizuje meranie inštalácie testerom NetTEST II vo vypnutom stave
 • ak signály vykazujujú vplyv elektromagnetického rušenia, realizuje meranie prúdov tienení a impedancie tieniaceho obvodu  pomocu meracích klieští EMCheck LSMZ I resp. EMCheck MWMZ II
 • zistené závady budú podľa možnosti odstránené na mieste, následne je realizované nové meranie
 • výsledky merani sú vyhodnotené v Správe o meraní, ktorej prílohou sú meracie protokoly analyzátora ProfiTrace 2

Predpoklady pre meranie

 • počas merania je potrebná prítomnosť pracovníka, ktorý pozná konfiguráciu siete Profibus.
 • pre meranie počas prevádzky je potrebné mať prístup na sieť cez niekoľko bodov merania (priechodzie konektory minimálne  na začiatku a na konci siete).

Obsah meracieho protokolu ProfiTrace 2

 • identifikačné údaje o mieste merania, typ použitého analyzátora,
 • prenosová rýchlosť siete, počet staníc DP Master, DP Slave, doba cyklu,
 • záver o kvalite siete (vyhovuje / nevyhovuje,)
 • prehľad problematických staníc, ktoré vyvolávajú synchronizáciu, opakovania, diagnostiku, ilegálne odpovede a pod.
 • zoznam všetkých staníc pripojených na sieť a ich stav činnosti (tzv. LiveList)
 • adresný zoznam staníc s údajmi z ich GSD súborov (ak sú dané súbory k dispozícii)
 • stĺpcový graf amplitúd signálu [V] jednotlivých staníc na sieti (tzv. Bar graph)
 • topológia siete
 • osciloskopické priebehy signálu každej stanice na sieti
 • štatistiky jednotlivých staníc (počet diagnostických správ, počet opakovaní a pod.)

Obsah správy o meraní
( správa je vypracovaná technikom, ktorý realizoval meranie)

 • názov a popis meraného zariadenia
 • vyhodnotenie kvality komunikácie pri príchode
 • namerané hodnoty merania kabeláže, impedancie a dĺžky káblov
 • namerané hodnoty merania EMC ( prúdy a impedancie tienenia)
 • zistené nedostatky
 • úpravy a zásahy realizované priamo na mieste
 • vyhodnotenie kvality komunikácie po realizovaných úpravách
 • ďalšie doporučené opatrenia
Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Cena
Obrázok
Dopyt
DIAG_PB

Diagnostika siete PROFIBUS

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor Profitrace 2 a tester NetTEST II
- meranie stavu kabeláže ( ak je možné odstaviť činnosť zariadenia)
- meranie úrovne a priebehu signálov
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie závad
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.


dopyt
Napíšte nám