ControlSystem

Diagnostika siete ASi

Diagnostika siete AS-i

Popis merania

 • vizuálna obhliadka zariadenia, overenie zapojenia a segmentácie siete,
 • monitoring zemnej poruchy a izolácie obvodu – detekcia asymetrickej izolácie a straty symetrickej izolácie obvodu,
 • analýza miery chybovosti [%]  a porovnanie s  akceptovateľnou úrovňou chybovosti komunikácie,
 • meranie poklesu napätia na koncových bodoch AS-i siete vplyvom vysokej impedancie obvodu, počtu pripojených staníc a výkonu napájacieho zdroja,
 • meranie kvality komunikácie pomocou analyzátora Asi View v dohodnutých meracích bodoch na všetkých segmentoch siete,
 • v prípade nevyhovujúcej kvality signálu budú zistené nedostatky podľa možnosti odstránené na mieste, následne je realizované nové meranie,
 • výsledky meraní sú vyhodnotené v správe o meraní, ktorej prílohou sú meracie protokoly analyzátora Asi View.

Predpoklady pre meranie

 • počas merania je potrebná prítomnosť pracovníka, ktorý pozná konfiguráciu siete AS-Interface,
 • pre meranie počas prevádzky je potrebné mať prístup ku rozvodným skriniam.

Obsah meracieho protokolu Asi View

 • identifikačné údaje o mieste merania, typ použitého analyzátora,
 • počet staníc Slave, doba cyklu,
 • záver o kvalite siete (vyhovuje / nevyhovuje),
 • prehľad problematických staníc, ktoré spôsobujú opakovania, diagnostiku, ilegálne odpovede a pod.,
 • zoznam všetkých staníc pripojených na sieť a ich stav činnosti (tzv. LiveList),
 • stĺpcový graf kvality komunikácie [%] jednotlivých staníc na sieti (tzv. Bar graph),
 • osciloskopické priebehy signálu každej stanice na sieti,
 • štatistiky jednotlivých staníc (počet diagnostických správ, počet opakovaní a pod.).
 • Obsah správy o meraní
  (správa je vypracovaná technikom, ktorý realizoval meranie)

 • názov a popis meraného zariadenia,
 • vyhodnotenie kvality komunikácie pri príchode,
 • zistené nedostatky,
 • úpravy a zásahy realizované priamo na mieste,
 • vyhodnotenie kvality komunikácie po realizovaných úpravách,
 • ďalšie doporučené opatrenia.

Prstom posuňte tabuľku doľava
Kód
Popis
Obrázok
Dopyt
DIAG_ASi

Diagnostika siete ASi

Popis diagnostiky:
- použité prístroje analyzátor ASiView
- meranie úrovne a priebehu signálov
- analýza telegramov
- protokol o meraní s prípadným doporučením na odstránenie závad
Cena stanovená na odhadnutý minimálny počet hodín merania.

Napíšte nám