Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky ControlSystem, s.r.o.
 
 
1.   Záväznosť obchodných podmienok
1.1.

Predmetom týchto obchodných podmienok (ďalej len "OP") spoločnosti ControlSystem, s.r.o., so sídlom Štúrova 4, 977 01 Brezno, IČO: 36 637 068, zapísanej v Obchodnom registri, ktorý je vedený Okresným súdom Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka 10351/S, je úprava základných podmienok kúpno-predajných zmlúv na dodávku tovarov a služieb.

1.2.
Každá kúpna zmluva, (ďalej len "zmluva" alebo "objednávka"), ktorá bude uzavretá so spoločnosťou ControlSystem, s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") s ľubovoľným obchodným partnerom ako kupujúcim, či iným odberateľom (ďalej len "kupujúci"), sa bude riadiť týmito OP, pokiaľ nebude výslovne písobne dohodnuté inak. Kupujúci berie na vedomie, že podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy (objednávky) na dodanie tovarov a služieb je akceptovanie týchto OP. Ustanovenia, ktoré sú odlišné od týchto VOP, sú platné len na základe výslovného písomného súhlasu predávajúceho.
 
   
2.  Ponuka, cena a uzavretie obchodu
2.1.

Ceny uvedené v katalógoch vydávaných predávajúcim, ako aj informácie ústne, telefonické, či informácie získané prostredníctvom internetu vzťahujúce sa na ceny tovarov, sú ceny nezáväzné, majú len indikatívny charakter a tieto informácie nie sú považované za návrh na uzavretie zmluvy.

2.2. Predávajúci je oprávnený bez písomného oznámenia meniť produkty aj ceny.
2.3.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné chybné údaje uvedené v katalógu, na internete, v časopise alebo inom propagačnom materiáli.

2.4. Ceny uvedené v ponukách sú zmluvné a ich platnosť je 30 dní od vystavenia, ak nie je určené inak.
2.5. Uvedené ceny sú bez DPH. Náklady na dopravu od predávajúceho, balné a poistenie tovaru počas prepravy nie sú zahrnuté v cene tovaru a budú kupujúcemu účtované samostatne podľa taríf poštovných alebo dopravných služieb, ak nie je určené inak. Obaly sú nevratné.
2.6. Zmluva vzniká až vtedy, keď predávajúci po prijatí písomnej objednávky od kupujúceho túto objednávku písomne potvrdí. Nečinnosť predávajúceho neznamená akceptovanie objednávky. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku aj e-mailom.
2.7. Dodatočné zmeny v objednávke sú možné len po ich písomnom potvrdení predávajúcim a v prípade ich akceptovania primerane predlžujú dodaciu lehotu. Pre vyúčtovanie sú rozhodujúce množstvo, rozmer alebo váha, ktorú zistí a skontroluje predávajúci.
2.8. Chybné objednávky tovarov sú nevratné.
2.9. Všetky ponuky, plány, popisy, návody a projektové doklady sa bez súhlasu predávajúceho nesmú kopírovať alebo inou formou sprístupňovať tretím osobám.
2.10. Tovar vyrobený na zákazku je nevratný.
2.11. Tovar ostáva majetkom ControlSystem, s.r.o. až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že pokým neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený požiadať, aby mu bol tovar kupujúcim vrátený. a zaväzuje sa predávajúcemu na jeho výzvu bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od dňa prijatia výzvy, vrátiť na svoje náklady. Kupujúci sa zaväzuje s tovarom, ktorý zatiaľ nebol splatený, nedisponovať a na požiadanie predávajúceho mu ho okamžite vydať a umožniť prevzatie zo svojich priestorov.
2.12.
Predávajúci sa predajom tovaru nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži, zabudovávaniu alebo poskytnutiu iných obdobných služieb, ak to nie je v písomnom potvrdení objednávky uvedené inak.
2.13. Po vzájomnej písomnej dohode môže predávajúci prenechať kupujúcemu tovar na "výpožičku". Výpožička tovaru trvá po dobu 1 mesiaca. Po uplynutí tejto doby budú nevrátené výpožičky považované za tovar, ktorý si kupujúci objednal s úmyslom tovar kúpiť a ich cena platná k dňu, kedy bol tento tovar kupujúcemu vypožičaný, bude kupujúcemu fakturovaná.
   
3. Dodacie podmienky  
3.1.
Termín dodania tovaru je uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch, kedy bude termín dodania pre nepredvídateľné prekážky mimo možnosť ovplyvniť zo strany predávajúceho ohrozený, termín dodania primerane predĺžiť, musí však túto zmenu bezodkladne oznámiť kupujúcemu.
3.2. Dodanie tovaru sa uskutoční vydaním tovaru kupujúcemu v sídle predávajúceho, odovzdaním tovaru pracovníkom predávajúceho kupujúcemu, alebo odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť písomne na dodacom liste. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho v okamžiku, kedy tovar opustí sklad predávajúceho (EX WORK).
3.3. Predávajúci môže dodať a fakturovať aj čiastkové dodávky.
3.4. V prípade, že kupujúci včas neuhradí splatnú kúpnu cenu, poprípade splatnú zálohu z kúpnej ceny, nie je predávajúci povinný podľa dohodnutej kúpnej zmluvy túto plniť a v tomto prípade nie je zodpovednosť predávajúceho za prípadnú újmu kupujúcemu ani povinnosť hradiť akékoľvek sankcie. Termín plnenia môže byť bez akýchkoľek nárokov kupujúceho predávajúcim primerane predĺžený, pokiaľ zálohové alebo neuhradené faktúry vyplývajúce z danej kúpnej zmluvy alebo iných zmlúv neboli uhradené načas a/alebo neboli zaplatené v plnej výške a/alebo vôbec.
3.5.
Za oneskorenie dodávky v dôsledku živelnej pohromy, v dôsledku neočakávaných zdržaní pri colnom konaní, výpadku výroby, transportných škôd, štrajku, prerušenia výroby, oneskorenie pri dodávke surovín a materiálu, i vyššej moci, nenesie predávajúci zodpovednosť. Za vyššiu moc sa považuje vojna, požiar, povodeň, závažné prírodné anomálie, prerušenie dopravy, embargo, vládne opatrenie, úpravy, či obmedzenia, zákaz dovozu alebo vývozu tovaru a nomožnosť obstarať dodávku materiálu, zariadenia alebo výrobných prostriedkov, nešťastie, výbuch, ako aj dôsledok akýchkoľvek iných príčin, na ktoré nemá predávajúci vplyv. Takéto okolnosti nebudú pripísané na ťarchu predávajúceho ani vtedy, keď už sa v oneskorení nachádza. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane predávajúceho po dobu a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí aj keď uvedené okolnosti nastali u dodávateľov predávajúceho alebo ich subdodávateľov.
   
4. Odstúpenie od zmluvy:
4.1. 

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky:
A) ak má pochybnosti o platobných schopnostiach kupujúceho,
B) ak je dodávateľ predávajúceho alebo jeho subdodávateľ v oneskorení s dodávkou tovaru dlhšie ako 6 mesiacov.

4.2. Predávajúci má ďalej právo odstúpiť od zmluvy  v prípade oneskorenia kupujúceho s akoukoľvek platbou, ku ktorej má povinnosť podľa právnych predpisov, či zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa za podstatné porušenie zmluvy považuje oneskorenie kupujúceho s úhradou splatného dlhu dlhšie ako 30 dní, v takomto prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite, bez nutnosti výzvy. Týmto ostáva právo predávajúceho na náhradu újmy nedotknuté.
4.3.
Kupujúci môže odstúpiť od objednávky, ak nie sú dodržané dodacie podmienky, bod 4.1B). Odstúpenie od objednávky je nutné adresovať druhej strane.
   
5. Kúpna cena, platobné podmienky
5.1. Kúpna cena je splatná v lehote a mene uvedenej vo faktúre.
5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu z kúpnej ceny, a to až do výšky 100% dohodnutej ceny. V prípade, že bude dohodnuté čiastočné uhradenie predom, bude vystavená zálohová faktúra, splatná do 5 dní od dátumu vystavenia. Takáto zálohová platba predom nie je považovaná za preddavok.
5.3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamžikom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave.
5.4.

Pokiaľ je kupujúci v oneskorení so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 30 dní, môže predávajúci:
A)  pozastaviť ostatné dodávky,
B) požadovať od kupujúceho úrok z omeškania podľa sadzby NBS a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia a ďalej má nárok na úhradu nákladov spojených s vymáhaním dlhu. Náklady na upomienky a právne poradenstvo súvisiace s týmto obchodným prípadom budú vyfakturované samostatne,
C) uplatnením zmluvnej pokuty a ďalších uvedených nárokov nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

5.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
5.6.
Akákoľvek platba kupujúceho môže byť aj bez jeho súhlasu a napriek tomu, že bola určená inému záväzku, ktorý chcel kupujúci plniť, podľa uváženia predávajúceho prednostne použitá na úhradu nezaplatených pohľadávok predávajúceho vyplývajúcich z danej kúpnej zmluvy alebo z iných zmlúv, pričom platby budú najskôr započítané na vzniknuté náklady a príslušenstvo a potom na istinu pohľadávky. Kupujúci nie je oprávnený prevádzať zápočet bez písomného súhlasu predávajúceho.
5.7.
Postúpenie pohľadávok kupujúceho za predávajúcim nie je prípustné.
   
6. Záruka, reklamácie
6.1. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, poškodením elektrostatickým nábojom a použitím alebo inštaláciou v rozpore s užívateľskou dokumentáciou, či nedodržaním udaných sieťových podmienok, rovnako ako aj poškodenie spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.
6.2. Záruka zaniká okamžite, ak kupujúci sám alebo tretia osoba mení, či inak zasahuje do predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
6.3. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 12 mesiacov, resp. záruku, ktorú poskytuje výrobca tovaru. Začiatkom záručnej doby sa rozumie okamih, kedy je tovar odovzdaný kupujúcemu, ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, okamih, kedy tovar dôjde do miesta určenia. Kupujúci musí pri reklamácii predložiť faktúru a dodací list. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomne, poštou alebo e-mailom. V písomnom vyjadrení musí kupujúci uviesť zistené závady, tj. musí uviesť, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.
6.4. Ak kupujúci zistí rozpor medzi údajmi uvedenými v dodacom liste, faktúre, alebo zistí poškodenie tovaru vplyvom prepravy, alebo zjavné poškodenie, je povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť predávajúcemu a písomne (poštou, e-mailom) reklamovať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzdtia tovaru. Neskoršie reklamácie tohoto druhu nebudú predávajúcim uznané.
6.5. V prípade oprávnenej reklamácie v záručnej dobe bude tovar predávajúcim podľa jeho voľby opravený alebo vymenený za nový. Reklamácia bude vybavená v nevyhnutne potrebnom čase na odborné posúdenie oprávnenosti reklamácie a odstraňovanie závady alebo dodanie nového tovaru.
6.6. Záruka obsahuje opravu vadného dielu alebo výmenu za nový. Neobsahuje inštalačné náklady, servis a nepreberá zodpovednosť alebo ručenie za nepriame, zvláštne, náhodné či následné škody akéhokoľvek druhu na defektnom výrobnom zariadení, či prevádzke, vrátane ušlého zistku či straty obchodnej príležitosti.
6.7. Zadržiavanie úhrad alebo znižovanie kúpnej ceny kupujúcim v prípade reklamácií nie je povolené.
6.8. Tovar je určený len na komerčné použitie.
   
7. Ostatné
7.1. Práva a povinnosti, ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
7.2. Všetky spory vyplývajúce z právnych sporov z uzatvorenej zmluvy budú strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, bude pristúpené k súdnemu konaniu.
7.3. Uzatvorením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že tieto podmienky sú nedeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dodávky tovaru sa uskutočňujú na základe týchto obchodných podmienok.
7.4. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese: www.controlsystem.sk
7.5. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 20.5.2018, všetky predchádzajúce strácajú platnosť.
   
8. Ochrana osobných údajov
8.1. Spoločnosť ControlSystem, s.r.o. spracováva osobné údaje kupujúcich na základe a v súlade s dotknutými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež len "Nariadenie"), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 Nariadenia: Táto Informácia o spracovaní osobných údajov Kupujúcich obsahuje transparentné informácie v zmysle ustanovení článkov 13 a 14 Nariadenia, ako aj poučenie o právach subjektov údajov v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 Nariadenia. Spoločnosť ControlSystem, s.r.o. vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Kupujúcich v právnom postavení správcu osobných údajov (ďalej len "Správca"). Kupujúci majú právo sa na spoločnosť ControlSystem, s.r.o. ako Správcu obracať so všetkými požiadavkami týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať u Správcu svoje práva dotknutého subjektu, a to písomnou formou dopisu / oznámenia na adresu sídla Správcu.
8.2.

Správca spracováva vybrané osobné údaje Kupujúcich za nasledujúcimi účelmi:

A) plnenie obchodnej zmluvy / rokovanie o kúpnej zmluve,
B) plnenie povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.

8.3.

Právnym titulom na spracovanie osobných údajov Kupujúcich vo vzťahu k uvedeným účelom spracovania sú:
A) plnenie zmluvy,
B) oprávnené záujmy správcu,
C) plnenie právnych povinností správcu.
Rozsah spracovávania kategórií údajov Správca spracováva nasledujúce osobné údaje Kupujúcich: meno a priezvisko, firma, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

8.4.

Doba uchovávania, resp. spracovávania osobných údajov Kupujúceho zo strany Správcu je:
A) po dobu trvania zmluvného vzťahu,
B) po dobu povinností vyplývajúcich z daňových právnych predpisov.

8.5. Kupujúci ako subjekt údajov má vo vzťahu k Správcovi v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia nasledujúce práva:
A) právo prístupu k osobným údajom, najmä právo žiadať od Súrávcu informácie o spracovávaní svojich osobných údajov,
B) právo na opravu osobných údajov, ak sú tieto uvedené nesprávne,
C) právo na vymazanie osobných údajov,
D) právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov,
E) právo vzniesť voči Správcovi námietku proti spracovávaniu osobných údajov.
Napíšte nám