Zastúpenie firiem Vipa, Deltalogic, Profichip, Ewon, Procentec a Weintek. Predaj HW, tvorba SW, inžinierska činnosť.

VIPA PROFINET CPU - 4 komunikačné porty: PROFINET I/O, Ethernet PG/OP, PROFIBUS, MPI

Adaptéry NetLink aj pre Windows7 a TIA Portal

eWON COSY - pripája PLC cez internet ešte jednoduchšie

COMbricks - PROFIBUS trvale pod dohľadom

eMT3000 - nový rad dotykových panelov

Brány ADFWeb - pre všetky sériové a ethernetové protokoly

ControlSystem

Zlý návrh sietí často vyplýva z neznalosti princípu ich fungovania

Zlý návrh sietí často vyplýva z neznalosti princípu ich fungovania

Problematiku návrhu a spoľahlivosti fungovania priemyselných zberníc Profibus a Profinet si zobral do hľadáčika
dvojdňový odborný seminár,
ktorý v Košiciach zorganizovala spoločnosť ControlSystem, spol. s r. o. s jej konateľom
Ing. Jánom Snopkom sme sa po skončení semináru porozprávali aj o tom, kde sa stávajú najčastejšie chyby
pri návrhu týchto sietí.

Prečo ste si za jednu z hlavných tém vybrali práve dve priemyselné zbernice Profibus a Profinet?

Dôvodom je, že Profibus a Profinet sú najrozšírenejšie priemyselné zbernice na Slovensku. Naše skúsenosti hovoria,
že návrhári týchto sietí, či už berieme elektrotechnikov, alebo programátorov, často nemajú dostatočné vedomosti
o princípe fungovania týchto sietí, z čoho následne vyplýva zle navrhnutá alebo nespoľahlivo fungujúca sieť.
Vzhľadom na to, že sieť Profibus je na trhu známa už relatívne dlho, aj poznatky o nej medzi spomínanými skupinami
aj používateľmi sú podstatne lepšie; slabšie je napr. povedomie o nástrojoch a zariadeniach, ktoré dokážu zlepšiť
spoľahlivosť fungovania tejto siete. Sú to infraštruktúrne komponenty, napr. multiopakovače rôzneho typu a funkcionality,
a tiež rôzne typy monitorovacích a diagnostických zariadení, ktoré dokážu trvale alebo po príchode technika merať
a zisťovať rôzne parametre, príčiny a stav sietí. Počas existencie siete Profibus sa vyvinulo množstvo rôznych zariadení,
ktoré možno do nej pripojiť, a získalo sa kvantum skúseností a informácií, ktoré možno vo forme know-how využívať.
Úplne iná situácia je pri sieti Profinet. Napriek tomu, že počet aplikácií s PROFINET-om veľmi rýchlo rastie, odborná
verejnosť nemá dostatočné znalosti o princípoch komunikácie ani o parametroch, ktoré definuje smernica organizácie
PI (PROFIBUS and PROFINET International). Preto sme sa v rámci seminára snažili názorne porovnať obidve tieto siete,
ako fungujú vnútri a aké sú medzi nimi rozdiely. Po tomto úvode sme sa zamerali na parametre, ktoré treba merať
pri sieti Profinet, a na spôsob tohto merania.
Dôležitý je aj samotný návrh siete Profinet, pričom mnohé potrebné projekčné softvérové nástroje sa začínajú vyvíjať len
teraz. Pomáhajú virtuálne navrhnúť topológiu siete s jednotlivými zariadeniami, ktorým priradí parametre, a softvérový
nástroj zistí celkové zaťaženie siete, či nebude dochádzať k oneskorovaniu doručenia paketov z dôvodu veľkého počtu
prepínačov v sieti a pod. Takto má návrhár možnosť v prípade potreby upraviť či už topológiu, alebo jednotlivé zariadenia,
a čo je dôležité, takto vyladenú virtuálnu sieť možno aj presne fyzicky zrealizovať.
V rámci prvého dňa seminára sme hovorili aj o bezdrôtových verziách sietí Profibus a Profinet. Tu treba vedieť, kde sú
limity a aký typ rádiového prenosu je vhodné zvoliť. Či to bude WLAN, kde sa prenášajú rádiom všetky telegramy,
alebo pokročilejšie riešenia, odolné aj proti rôznym druhom rušenia, ktoré je v prípade bezdrôtových
prenosov bežné.
Druhý deň sme sa v rámci workshopu venovali smerovačom eWon Flexy, ktoré možno použiť vo funkcii dátovej brány.
Účastníci mali možnosť vyskúšať si premenu údajov zozbieraných z rôznych riadiacich systémov s proprietárnymi
protokolmi na štandardný formát Modbus TCP/IP a prenášať ich cez internetovú sieť do SCADA aplikácie Promotic,
ktorú si tiež mohli sami vyskúšať vyrobiť. Väčšina to zvládla sama, prípadne s podporou technikov našej firmy.

Kto bol cieľovou skupinou seminára a prečo ste sa zamerali práve na ňu?

Jednou skupinou sú koncoví používatelia, ktorí tvorili najväčšiu skupinu účastníkov na seminári. Tých napr. veľmi
zaujímala otázka, ako sa majú správať k dodávateľom zariadení a technológií pre priemyselnú komunikáciu a čo majú
od nich vyžadovať. Potrebovali tomu porozumieť aj preto, aby dokázali tento typ zariadení od dodávateľa kvalifikovane
prebrať, t. j. urobiť certifikačné merania, postup odovzdávania, preukázateľne odmerať parametre a pod.
Druhú veľkú skupinu tvorili pracovníci aplikačných firiem, ktorí dodávajú riadiace systémy a siete a potrebujú informácie
o tom, ako navrhovať spoľahlivé priemyselné komunikačné zbernice.

Aké témy medzi účastníkmi najviac rezonovali?

Čo sa týka zbernice Profibus, tak informácie, ktoré sme im podali, boli postačujúce a nevyvolali ďalšie diskusie.
Pri Profinete sa napríklad pýtali, prečo pri zariadeniach, ktoré nemajú zabudovaný tzv. merací bod, je potrebné vypnutie
prevádzky. Inými slovami prečo treba vložiť analyzátor medzi kontrolér a prvý prepínač (switch) a na meranie nemožno
použiť zrkadlený port.

Ďakujeme za rozhovor.

Anton Gérer

Napíšte nám